Tüm Kategoriler

 • Tüm Kategoriler
 • Kadin pedi
 • BEBEK BEZİ
 • 1 Numara - Yeni Doğan
 • 2 Numara - Mini
 • 3 Numara - Midi
 • 4 Numara - Maxi
 • 5 Numara - Junior
 • 6 Numara - Junior Plus
 • BEBEK BAKIM
 • BEBEK PUDRASI
 • ISLAK HAVLU
 • PİŞİK ÖNLEYİCİ KREM
 • ŞAMPUAN
 • KAMPANYALAR
 • YETİŞKİN BEZİ
 • EMİCİ KÜLOT
 • HASTA BEZİ
 • YATAK KORUYUCU ÖRTÜ

KVKK

SEVİNÇLER SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ AYDINLATMA METNİ

Sevinçler Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (‘www.online.giggles.com.tr’) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı ‘Veri Sorumlusu’ sıfatıyla www.online.giggles.com.tr internet sitesi üzerinden işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

a) Veri Sorumlusu ve Temsilci

SEVİNÇLER SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak İnternet sitemizde girdiğiniz veya başka şekillerde bize verdiğiniz her türlü kişisel verilerinizi/bilgilerinizi (Ad ve soyad, telefon numaranız, posta ve/veya e-posta adresiniz, fatura bilgileriniz dâhil olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, kimliğinizi açığa çıkartan tüm bilgiler (‘kişisel bilgiler’) bu kapsamdadır.), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsamında aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, size istediğiniz ürünleri ve hizmetleri bildirmek ve sunmak, faturaların işlenmesi, geri bildirimlerin gönderilmesi, sizinle genel amaçlı olarak iletişimde bulunmak, sorularınıza ve yorumlarınıza yanıt vermek, ürünlerimize, hizmetlerimize, internet sitemize olan talebi değerlendirmek ve iyileştirmek, müşteri ilişkileri süreçlerini yönetmek, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin düzenlenmesi, olası illegal aktivitelerin önlenmesi, uyuşmazlıkların çözümünü sağlamak, pazarlama ve/veya analiz çalışmasını yürütmek, reklam çalışmaları yapmak, siber güvenliği sağlamak, her türlü şirket güvenliğini sağlamak, iç denetim soruşturma ve istihbarat faaliyetlerini yürütmek, amacıyla işlenecektir.

c) Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, bu metnin (b) fıkrasında belirtilen amacın yerine getirilebilmesi için;

 • KVKK madde 5/2(c) hükmünde belirtilen; bir sözleşmenin kurulması ya da ifası hukuki sebebine dayalı olarak,
 • KVKK madde 5/2 (ç) hükmünde belirtilen; hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri, hukuki sebebine dayalı olarak,
 • KVKK madde 5/2(e) hükmünde belirtilen; uyuşmazlıkların çözümü için kişisel verilerin işlendiği haller, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması hukuki sebebine dayalı olarak,
 • KVKK m.5/1 hükmünde belirtilen; pazarlama ve reklam amaçlı faaliyetler, açık rıza hukuki sebebine dayalı olarak,
 • KVKK madde 5/2(f) hükmünde belirtilen; hizmetlerin iyileştirilmesi ve müşteri memnuniyeti ile iletişim amaçlarına dayalı faaliyetler, meşru menfaat hukuki sebebine dayalı olarak açık rızanıza ihtiyaç bulunmaksızın, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle elektronik ortamlarda elde edilecektir.

d) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz,

Şirketimiz pay sahipleri, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerine; şirketimizin yürütmekte olduğu faaliyete ilişkin olarak hizmet aldığı, işbirliği yaptığı, program ortağı, ticari iş ortağı kuruluşları, şirketimizin ticari iş ve işlemleri ile ve bankacılık işlemleri ile ilgili olarak, tedarikçi ve/veya taşeron firmaları, şirketimizin hizmet almakta olduğu bankalar, finans ve kuruluşları ve diğer üçüncü kişilerle yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında talep edilmesi halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilir.

e) KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında kişisel verileriniz aktarılıyor ise aktarıldığı üçüncü gerçek veya tüzel kişileri bilme, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi tercihen web sitemizde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

 • “3.Organize Sanayi Bölgesi Kâmil Şerbetçi Bulv. No:36 Başpınar Şehitkamil/Gaziantep” adresindeki Şirketimize bizzat gelerek yazılı ve ıslak imzalı olarak elden
 • Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
 • Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha önce Şirkete bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@online.giggles.com.tr adresine elektronik posta göndererek,
 • veya gelecekte Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz. Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi öngörülen başvuru usullerine uygun olarak SEVİNÇLER SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.’ye iletmeniz durumunda talebiniz niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

SEVİNÇLER SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Adres : 3.Organize Sanayi Bölgesi Kâmil Şerbetçi Bulv. No:36 Başpınar Şehitkâmil/GAZİANTEP

Telefon :

Faks :

E-posta :

Tüm Haklar Giggles Premium'a Aittir

#